אינטענסיווער סעמינאַר

פֿאַלשע משיחים אין ייִדישן טעאַטער

פֿונעם 26סטן ביזן 28סטן אָקטאָבער 2018

מיט יצחק ניבאָרסקי, שרון בר־ּכוכבֿא, טל חבֿר־כיבאָווסקי און נאַטאַליע קריניצקאַ

 שעהען :

פֿרײַטיק דעם 26סטן אָקטאָבער
פֿון 14:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’

 שבת דעם 27סטן אָקטאָבער
פֿון 9:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’

 זונטיק דעם 28סטן אָקטאָבער
פֿון 9:30 אַז’ ביז 18:00 אַז’

דער סעמינאַר צילט צו געבן אַוואַנסירטע סטודענטן פֿון פֿראַנקרײַך און אויסלאַנד אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען דריטהאַלבן טאָג אין אַ פֿרײַנדלעכער, ייִדיש־רעדנדיקער שטודיר־סבֿיבֿה. ער באַשטייט פֿון צען לעקציעס צו אָנדערהאַלבן שעה. צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג שבת און זונטיק ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

 שׂכר־לימוד : 170 אייראָס  פֿאַר סטודענטן אונטער 30 יאָר, אײַנגעשריבענע אין אוניווערסיטעט (מע דאַרף ווײַזן אַ לעגיטימאַציע) : 120 אייראָס . סטודענטן קענען בעטן אַ סטיפּענדיע (talmidim@yiddishweb.com). מע דאַרף זיך אומבאַדינגט אײַנשרײַבן פֿון פֿריִער.

 Séminaire intensif :

Les faux messies dans le théâtre yiddish

Du 26 au 28 octobre 2018

Avec Yitskhok Niborski, Sharon Bar-Kochva, Tal Hever-Chybowski et Natalia Krynicka.

Horaires :

Vendredi 26 octobre
de 14h30 à 18h

 Samedi 27 octobre
de 9h30 à 18h

Dimanche 28 octobre
de 9h30 à 18h

Ce séminaire a pour but de permettre à des étudiants de France ou de l’étranger de se retrouver pour deux jours et demi d’étude conviviale, et de baigner dans une ambiance linguistique yiddish. Il comprend dix cours de 1h30. Samedi et dimanche, le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Plein tarif : 170€  Tarif réduit pour étudiants à plein temps de moins de 30 ans (joindre un justificatif d’inscription à une université) : 120€ . Des bourses pourront être accordées aux étudiants (talmidim@yiddishweb.com). Inscription obligatoire.

Cheap UGG Clearance Ugg Boots Clearance Ugg Boots Clearance Sale Ugg Boots Clearance Outlet Ugg Boots Clearance Sale Outlet UGG Boots Sale Clearance Cheap Clearance UGG Boots